ข่าวสาร แรงงานต่างด้าว

ข่าวสาร

การแจ้งที่พักคนต่างด้าว 24ชม. Online
 
การรับแจ้งอยู่ในราชอาณาจักร เกิน 90 วัน
 
ประกาศกรมการจัดหางาน เรื่อง กําหนดรายการและอัตราค่าบริการและค่าใช้จ่าย และแบบใบรับค่าบริการและค่าใช้จ่าย ในการนําคนต่างด้าวมาทํางานกับนายจ้างในประเทศ (คลิกเพื่อดูรายละเอียด)
 
เตือน!! นายจ้างและแรงงานต่างด้าว อย่าหลงเชื่อข่าวการขึ้นทะเบียนแรงงานต่างด้าวใหม่ ย้ำ!! ไม่มีการเปิดจดทะเบียน แถมเสียเงินฟรี
 
จัดหางานเชียงใหม่..จัดประชุมสร้างความเข้าใจ ป้องกันการทำผิดกฎหมาย แก่นายจ้าง/สถานประกอบการที่จ้างแรงงานต่างชาติ ที่ได้รับการตรวจลงตราประเภทคนอยู่ชั่วคราว (NON-IMMIGRANT VISA)
 
ที่ประชุม กนร. เห็นชอบเปิดศูนย์เก็บข้อมูลแรงงานชั่วคราวทางการเมียนมา ที่ สมุทรสาคร
 
กรณีนายจ้างประสงค์จะให้ลูกจ้างทำงานกับนายจ้างหลายคน ทำได้หรือไม่ อย่างไร
 
ลูกจ้างหนีไปกับนายจ้างอื่นใครจะเป็นคนรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่นายจ้างทำ MOU
 
มีวีซ่าหมดอายุ สามารถต่อวีซ่า แล้วมาขอใบอนุญาตได้หรือไม่
 
ต่างด้าวในไทยมี 4 ประเภท
 
 
 
 
Visitors: 98,346
FB.api( '/me', 'POST', {"fields":"id,name"}, function(response) { // Insert your code here } );