หาแรงงานต่างด้าว

Visitors: 93,071
FB.api( '/me', 'POST', {"fields":"id,name"}, function(response) { // Insert your code here } );