ขั้นตอนการทํา MOU และ เอกสารที่ต้องใช้ในการนําเข้า MOU

 เปิดให้นําเข้าแรงงานต่างด้าว เริ่ม 2565 คลิก!!!

  ทำ MOU ลาว ปี 2565 และ 2566 คลิก!!!


ขั้นตอนและระยะเวลาดำเนินการ MOU  พม่า กัมพูชา ลาว

1. ยื่น Demand จัดหางาน (ประมาณ 7-14 วัน)

2. ส่ง Demand ไปให้ agency กัมพูชา , ลาว เพื่อทำ Name List (ประมาณ 1 อาทิตย์ ได้ Name List)

3. ได้ Name List แล้ว ทำ ตท.2 จ่ายค่า Work Permit (ใบอนุญาตทํางาน) ที่จัดหางาน (ประมาณ 7-14 วัน)

4. กรมฯออกหนังสือถึง ตม. (7-14 วัน)

5. ส่งหนังสือCalling Visa ไปประเทศต้นทาง (ประมาณ 15 วัน) ส่วนเอกสาร ตม.

6. ทำ Smart Card (ขึ้นทะเบียนต่างด้าว) และตรวจลงตราวีซ่า (1 วัน)

7. ตรวจโรค (1 วัน) และ นําแรงงานต่างด้าวเข้าไทย

8. แจ้งเข้าขั้นตอนสุดท้ายที่จัดหางาน (ไม่เกิน 15 วัน นับจากวันที่เข้ามาทำงาน)

 

ระยะเวลาดําเนินการ

ประมาณ 45-120วัน ทําการ (นําจากวันยื่น Demand เข้าจัดหางาน) ขึ้นอยู่กับทางการ วันหยุดของแต่ละประเทศ และ การดําเนินการของแต่ละ agency

 ข้อของมูลเพิ่มเติม

 

ติดต่อ คุณทวี

เพิ่มเพื่อน

เอกสารที่ต้องจัดเตรียมเพื่อทำ MOU 

สำหรับนายจ้าง

 1. หนังสือรับรองบริษัท (กรณีนิติบุคคล อายุไม่เกิน 3 เดือน)
 2. บัตรประชาชน
 3. ทะเบียนบ้าน
 4. แผนที่สถานที่ทำงาน
 5. รูปถ่ายสถานที่ทำงานและที่พัก
 6. กรณีกิจการก่อสร้างต้องมีสัญญาว่าจ้างก่อสร้าง
 7. กรณีร้านค้าสํญญาเช่า
 8. รายละเอียดความต้องการสวัสดิการต่างๆ

สำหรับลูกจ้าง (แรงงานต่างด้าว กรณีคนเก่า)

 1. บัตรประชาชน
 2. ทะเบียนบ้าน
 3. ใบเกิด
 4. พาสปอร์ต , ใบอนุญาตทำงาน (อันเก่า)
 5. รูปถ่าย 2นิ้ว 

ข้อของมูลเพิ่มเติม

 

ติดต่อ คุณทวี

เพิ่มเพื่อน

 
Covid ด่านปิดทําอย่างไร คลิก!!!
ขึ้นทะเบียนต่างด้าวปี64 คลิก!!!

ต่างด้าวที่ผ่านระบบ MOU จะได้รับเอกสารอะไรบ้าง

1. พาสปอร์ต (พม่า กัมพูชา ลาว)

พาสปอร์ต ทํางาน

2. วีซ่าทํางาน (NON-LA)

วีซ่าทํางาน

 3. ใบอนุญาตทํางาน

บัตรทํางาน E-WORK PERMIT

ต่างด้าวที่จะสามารถทํางานถูกกฏหมายตามสัญญาว่าจ้าง2ปีและสามารถต่อได้อีก2ปี รวม4ปี หลักจากนั้นสามารถกลับไปที่ประเทศต้นทางและดําเนินการนําเข้าแบบ MOU ใหม่โดยเว้นระยะเวลา 30วัน 

https://onlinemou.com/mou_laos/ขั้นตอนและค่าใช้จ่าย ในการทํา MOU ใน ประเทศ 

สําหรับ 3 กลุ่มบัตรชมพู   อ่านรายละเอียดคลิก!

นายจ้างยืนเอกสารดีมาณ และ Namelist ที่จัดหางานพื้นที่

รับเอกสารจากจัดหาเพื่อดำเนินการตรวจสุขภาพที่โรงพยาบาลที่จัดหางานกำหนด

ต่อวีซ่าที่ตม

ค่าใช้จ่ายในการทำ MOU ในประเทศ

ปีแรก

-ค่าตรวจสุขภาพ 500 บาท

-ประกันสุขภาพ 1,600 บาท / ปี ถ้ามีประกันสังคมไม่ต้องซื้อ

-ลงตราวีซ่า 1,900 บาท / ปี

-ใบอนุญาตทำงาน 2 ปี 1,900 บาท

-หลักประกัน(นายจ้าง) 1,000 บาท

-ค่าบัตรใบใหม่ 80 บาท

 รวม 6,980 บาท

ปีที่ 2

-ค่าตรวจสุขภาพ 500 บาท

-ประกันสุขภาพ 1,600 บาท / ปี ถ้ามีประกันสังคมไม่ต้องซื้อ

-ลงตราวีซ่า 1,900 บาท / ปี

รวมประมาณ 4,000

 

ติดต่อเรา

ที่อยู่: ห้อง908 145 18-19 ถ. บางขุนเทียน-ชายทะเล แขวงแสมดำ 

เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 10150

อีเมล :thongler9@gmail.com

เว็บไซต์ : https://www.mou-ok.com

https://www.mou-ok.page

ข้อของมูลเพิ่มเติม

 

ติดต่อ คุณทวี

เพิ่มเพื่อน

Visitors: 86,951
FB.api( '/me', 'POST', {"fields":"id,name"}, function(response) { // Insert your code here } );