ข้อควรรู้กรณีนําเข้าแรงงาน

ข้อควรรู้กรณีนําเข้าแรงงานต่างด้าวควรเตรียมตัวอะไรบ้าง?

1. จัดเตรียมที่พักให้กับแรงงานต่างด้าว ไม่ว่าจะเป็นห้องเช่าหรือที่พักอาศัยอยู่กับนายจ้าง เจ้าของผู้ที่ให้พักมีหน้าที่แจ้งเข้าที่พักภายใน24ชม. กับ ตม.ในพื่นที่ของท่านหากไม่มีสามารถแจ้งที่พักกับ สถานีตำรวจก็ได้ กรณีเจ้าบ้านไม่สามารถดําเนินการได้ สามารถมอบอำนาจให้ผู้อื่น ไปแทนได้

2. แจ้งเข้าประกันสังคม ภายใน30วัน เอกสารที่ต้องใช้ในการทําประกันสังคม คือ พาสปอร์ต หน้าวีซ่า และ ใบอนุญาตทํางงาน ของแรงงานต่างด้าว

3. แจ้งเข้าแรงงานต่างด้าว ภายใน15วัน

 

 

Visitors: 86,949
FB.api( '/me', 'POST', {"fields":"id,name"}, function(response) { // Insert your code here } );