Mou คืออะไร และค่าใช้จ่ายนําเข้าแรงต่างด้าว ปี2565

MOU (Memorandum Of Understanding)

- เอกสารบันทึกข้อตกลงความเข้าใจระหว่างสองฝ่าย ไม่จำกัดที่รัฐบาลหรือเอกชนเท่านั้น
- MOU ระหว่างประเทศต้นทาง (ลาว, พม่า, กัมพูชา) กับรัฐบาลไทยเกี่ยวกับการส่งแรงงานต่างด้าวให้ทำงานในประเทศไทย
- สามารถทำงานในประเทศไทยได้ 2 ปี และต่ออายุได้อีก 2 ปี (รวม 4 ปี)

**ค่าใช้จ่ายและขั้นตอนการนำเข้าแรงงานต่างด้าว MOU ปี 2567**

 

 

ค่าบริการของบริษัทธีร์ทวี ยื่นทําMOU:

MOU กัมพูชา: 14,900 บาท

MOU ลาว: 12,500 บาท

MOU พม่า: 18,000 บาท

 

ค่าใช้จ่ายที่นายจ้างยื่นเอง:

ค่าวีซ่า (2 ปี): 500 บาท

ใบอนุญาตทำงาน (2 ปี): 1,900 บาท

ตรวจสุขภาพ (6 โรค): 500 บาท

ค่าประกันโควิด-19: 990 บาท

Namelist ประเทศต้นทาง: 6,000-7,000 บาท (ขึ้นอยู่กับประเทศ)

ค่าเดินทางไปรับเอกสาร: ยังไม่ระบุ

ค่าเดินทางไปยื่นเอกสารที่จัดหางาน 7 ครั้ง

ค่าเดินทางไปยื่นเอกสารที่กรมแรงาน 2 ครั้ง 

ค่าอาหารและที่พักที่เวียงจันทร์

ค่ารถไปกลับกรุงเทพและเวียงจันทร์

ค่ารถไปแจ้งเข้าที่พัก24ชม. ตม

เมื่อรวมค่าใช้จ่ายที่นายจ้างยื่นเอง (ยกเว้นค่าเดินทางไปรับเอกสาร เนื่องจากยังไม่ระบุ) จะได้:

500 + 1,900 + 500 + 990 + 6,000 (ถ้าเป็นประเทศที่มีค่าน้อยที่สุด) = 9,890 บาท

 

หรือ

 

500 + 1,900 + 500 + 990 + 7,000 (ถ้าเป็นประเทศที่มีค่ามากที่สุด) = 10,890 บาท

 

ดังนั้น, ค่าใช้จ่ายที่นายจ้างยื่นเองจะอยู่ระหว่าง 9,890 ถึง 10,890 บาท ยังไม่รวมค่าเดินทางไปรับเอกสาร.

 

เมื่อเทียบกับค่าบริการของบริษัทธีร์ทวี ยื่นให้ จะเห็นว่า ค่าบริการของบริษัทมีราคาสูงกว่า แต่อาจจะมีความสะดวกมากกว่า และลดความยุ่งยากในการดำเนินการต่างๆ สำหรับนายจ้าง. 

ทำ MOU ลาว ปี 2566 และ 2567 คลิกเลย!!!

 

 บริการ MOU ลาว

 

370d 6h 5m 59s

 

 

Visitors: 99,467
FB.api( '/me', 'POST', {"fields":"id,name"}, function(response) { // Insert your code here } );