Mou คืออะไร และค่าใช้จ่ายนําเข้าแรงต่างด้าว ปี2565

MOU (Memorandum Of Understanding)

- เอกสารบันทึกข้อตกลงความเข้าใจระหว่างสองฝ่าย ไม่จำกัดที่รัฐบาลหรือเอกชนเท่านั้น
- MOU ระหว่างประเทศต้นทาง (ลาว, พม่า, กัมพูชา) กับรัฐบาลไทยเกี่ยวกับการส่งแรงงานต่างด้าวให้ทำงานในประเทศไทย
- สามารถทำงานในประเทศไทยได้ 2 ปี และต่ออายุได้อีก 2 ปี (รวม 4 ปี)

**ค่าใช้จ่ายและขั้นตอนการนำเข้าแรงงานต่างด้าว MOU ปี 2565**

 

 

ค่าบริการของบริษัทธีร์ทวี ยื่นให้:

MOU กัมพูชา: 14,900 บาท

MOU ลาว: 15,900 บาท

MOU พม่า: 18,000 บาท

 

ค่าใช้จ่ายที่นายจ้างยื่นเอง:

ค่าตรวจโควิท (1 ครั้ง): 450 บาท

ค่าวีซ่า (2 ปี): 2,000 บาท

ใบอนุญาตทำงาน (2 ปี): 1,900 บาท

ตรวจสุขภาพ (6 โรค): 500 บาท

ค่าประกันโควิด-19: 990 บาท

Namelist ประเทศต้นทาง: 6,000-7,000 บาท (ขึ้นอยู่กับประเทศ)

ค่าเดินทางไปรับเอกสาร: ยังไม่ระบุ

ค่าเดินทางไปยื่นเอกสารที่จัดหางาน 7 ครั้ง

ค่าเดินทางไปยื่นเอกสารที่กรมแรงาน 2 ครั้ง 

ค่าอาหารและที่พักที่เวียงจันทร์

ค่ารถไปกลับกรุงเทพและเวียงจันทร์

ค่ารถไปแจ้งเข้าที่พัก24ชม. ตม

เมื่อรวมค่าใช้จ่ายที่นายจ้างยื่นเอง (ยกเว้นค่าเดินทางไปรับเอกสาร เนื่องจากยังไม่ระบุ) จะได้:

450 + 2,000 + 1,900 + 500 + 990 + 6,000 (ถ้าเป็นประเทศที่มีค่าน้อยที่สุด) = 11,840 บาท


หรือ

 

450 + 2,000 + 1,900 + 500 + 990 + 7,000 (ถ้าเป็นประเทศที่มีค่ามากที่สุด) = 12,840 บาท

 

ดังนั้น, ค่าใช้จ่ายที่นายจ้างยื่นเองจะอยู่ระหว่าง 11,840 - 12,840 บาท ยังไม่รวมค่าเดินทางไปรับเอกสาร.

 

เมื่อเทียบกับค่าบริการของบริษัทธีร์ทวี ยื่นให้ จะเห็นว่า ค่าบริการของบริษัทมีราคาสูงกว่า แต่อาจจะมีความสะดวกมากกว่า และลดความยุ่งยากในการดำเนินการต่างๆ สำหรับนายจ้าง. 

ทำ MOU ลาว ปี 2565 และ 2566 คลิกเลย!!!

 

 บริการ MOU ลาว

 

370d 6h 5m 59s

 

 

Visitors: 82,399
FB.api( '/me', 'POST', {"fields":"id,name"}, function(response) { // Insert your code here } );