หน้าใหม่

ใบแจ้งออกหมดอายุ

เปิดแล้วต่างด้าวที่ออกจากนายเก่าและมีใบแจ้งออกแต่แจ้งเข้าไม่ได้เนื่องจากใบแจ้งออกเกิน15วัน เริ่มแล้ว 17 สิงหาคน 2563 ต่างด้าวที่มีใบแจ้งดังกล่าวสามารถแจ้งเข้าได้วันนี้ ด่วน!!! ก่อนหมดวันที่ 30 ตุลาคมนี้ และ สามารถอยู่ต่อได้ถึง 31 มีนาคม

ข้อของมูลเพิ่มเติม

 

ติดต่อ คุณทวี

เพิ่มเพื่อน

ไม่ทันต้องกลับประเทศต้นเพื่อทำ MOU

 

เอกสารที่ต้องใช้ นายจ้าง (นิติบุคคล)

 1. สำเนาหนังสือรับรองบริษัท อายุไม่เกิน 3เดือน
 2. สำเนาทะเบียนบ้าน และ บัตรประชาชนกรรมการ
 3. แผนที่บริษัท
 4. รูปถ่ายหน้างาน

เอกสารที่ต้องใช้ นายจ้าง (บุคคลธรรมดา)

 1. สำเนาบัตรประชาชน นายจ้าง
 2. สำเนาทะเบียน
 3. สำเนาใบทะเบียนพานิชย์ (ถ้ามี)
 4. แผนที่

เอกสารแรงงานต่างด้าว

 1. สำเนาพาสปอร์ตทุกหน้า
 2. สำเนาบัตรขมพู
 3. สำเนาบัตรประกันสังคม (ถ้ามี)
 4. สำเนาใบอนุญาตทำงาน พร้อมใบเสร็จรับเงิน
 5. รูปถ่าย 1นิ้วครึ่ง 2ใบ
 6. สำเนาใบแจ้งเข้า-แจ้งออก

 

ข้อของมูลเพิ่มเติม

 

ติดต่อ คุณทวี

เพิ่มเพื่อน

Visitors: 101,562
FB.api( '/me', 'POST', {"fields":"id,name"}, function(response) { // Insert your code here } );