เปลี่ยนนายจ้าง

เงื่อนไขการเปลี่ยนนายจ้าง แรงงานต่างด้าว MOU (พม่า, กัมพูชา. ลาว )

การเปลี่ยนนายจ้าง สำหรับแรงงานต่างด้าว MOU 3 สัญชาติ(พม่า กัมพูชา ลาว)สามารถเปลี่ยนได้ใน 5 กรณีดังต่อไปนี้

1. นายจ้าง เลิกจ้างหรือเสียชีวิต

2. นายจ้างทำทารุณกรรมหรือทำร้ายลูกจ้าง

3. นายจ้างจ่ายเงินไม่ตรงกับสัญญาว่าจ้าง หรือไม่ปฏิบัติตาม สัญญาหรือกฎหมายคุ้มครองแรงงาน

4. นายจ้างล้มละลายหรือลดกำลังผลิต เนื่องจาก ไม่มีงาน ให้กับแรงงานต่างด้าว

5. สภาพการทำงานหรือสิ่งแวดล้อมในการทำงานที่ลูกทำลูกจ้างทำงานอาจจะมีอันตรายต่อร่างกายจิตใจสุขภาพอนามัยหรือชีวิตของลูกจ้า

โดยกาเปลี่ยนนายจ้างต้องมีเอกสารและดำเนินการ ดังนี้

1. ต้องมีใบแจ้งออกออกจากนายจ้างเดิม (ดําเนินการที่สํานักงานจัดหางานที่นายจ้างเดิม) ใบแจ้งออกมีอายุ 15 วัน

2. แจ้งเข้านายจ้างใหม่ต้องไป (ดำเนินการที่สำนักงานจัดหางานที่นายจ้างใหม่) และแจ้งเข้าภายใน 15 วัน

ข่าวดี!!! สําหรับต่างด้าวที่ใบแจ้งออกเกิน15วัน อ่านข้อมูลเพิ่มเติม

ข้อของมูลเพิ่มเติม

 

ติดต่อ คุณทวี

เพิ่มเพื่อน

เอกสารในยื่นแจ้งคนต่างด้าวออกจากงาน

1. กรอกแบบแจ้งคนต่างด้าวออกจากงาน คลิกเพื่อ download แบบแจ้งออกคนต่างด้าว

2. สําเนาบัตรสีชมพู หรือ สําเนาใบอนุญาตทํางาน

3. สําเนาหนังสือเดินทาง (พาสปอร์ต ของคนงานต่างด้าว)

4. กรณีนิติบุคคล หนังสือรับรองไม่เกิน 3 เดือน สําเนาบัตรประชาชนนายจ้างเดิม ทะเบียนบ้าน

5. กรณีบุคคลธรรมดา สําเนาบัตรประชาชนนายจ้างเดิม ทะเบียนบ้าน

6. หนังสื่อมอบอํานาจให้คนไทยมาดําเนินการ กรณีนายจ้างเดิมไม่ดําเนินการ

 

เอกสารในยื่นแจ้งคนต่างด้าวเข้าทํางาน (เปลี่ยนนายจ้าง)

1. กรอกแบบแจ้งการจ้างคนต่างด้าว, กรอกแบบแจ้งการเข้าทํางานของคนต่างด้าว 

คลิกเพื่อ download แบบแจ้งเข้าคนต่างด้าว

คลิกเพื่อ download แบบแจ้งการจ้างคนต่างด้าว

กรอกแบบหนังสือรับรองรับผิดชอบค่าใช้จ่าย (กรณีนายจ้างเดิมไม่ได้แจ้งออก)

2. กรอกแบบหนังสือรับรองการจ้าง

3. สําเนาบัตรสีชมพู หรือ สําเนาใบอนุญาตทํางาน (พร้อมตัวจริง)

4. สําเนาหนังสือเดินทาง (พาสปอร์ต ของคนงานต่างด้าว) (พร้อมตัวจริง)

5. หนังสือมอบอํานาจจากคนต่างด้าว (กรณีคนต่างด้าวไม่ได้มาติดต่อ)

คลิกเพื่อ download ใบมอบอํานาจต่างด้าว

6. กรณีนิติบุคคล หนังสือรับรองไม่เกิน 3 เดือน สําเนาบัตรประชาชนนายจ้างเดิม ทะเบียนบ้าน

7. กรณีบุคคลธรรมดา สําเนาบัตรประชาชนนายจ้างเดิม ทะเบียนบ้าน

8. หนังสื่อมอบอํานาจให้คนไทยมาดําเนินการ กรณีนายจ้างเดิมไม่ดําเนินการ

คลิกเพื่อ download ใบมอบอํานาจนายจ้าง

ข้อของมูลเพิ่มเติม

 

 

ติดต่อ คุณทวี

เพิ่มเพื่อน

 

นาย วิรุณ (นายจ้าง): เจ้าของโรงงานกล่องกระดาษมีความต้องการรับแรงงานต่างด้าว MOUมาทำงานในโรงงานของตนเอง จึงนำเข้าแรงงานต่างด้าวชาวกัมพูชามาทำงาน โดยระบุการจ่ายค่าแรงขั้นต่ำให้กับแรงงานเป็นจำนวนเงิน 330 บาทต่อวัน และจ่ายเงินเดือนทุกวันที่ 30 ของเดือน

นายหนาว (แรงงานต่างด้าวชาวกัมพูชา): ได้มีโอกาสมาทำงานกับนายจ้างวิรุณ และได้เริ่มงานในโรงงานของนายวิรุณตั้งแต่ต้นปี 2561

นายหนาวทำงานให้กับโรงงานของนายวิรุณมาเป็นเวลาหนึ่งปี ตลอดเวลาที่ผ่านมานายวิรุณได้จ่ายเงินตรงเวลาและจ่ายเงินครบตามที่ตกลงกันไว้ หลังจากขึ้นปีที่สองของการทำงาน โรงงานเริ่มประสบปัญหาเรื่องการเงิน ทำให้นายวิรุณเริ่มจ่ายเงินล่าช้าและไม่ครบจำนวนตามที่ตกลงไว้ นายหนาวจึงขอลาออกเนื่องจากไม่เป็นไปตามสัญญาแต่นายวิรุณไม่ยอมให้นายหนาวย้ายนายจ้างใหม่จึงไม่ได้ให้ใบแจ้งออกกับนายหนาว

คำถาม กรณีนายหนาวสารารถเปลี่ยนนายจ้างหรือไม่?

นายหนาวสามารถหาหลักฐานและพยานมายื่นยันกับนายทะเบียนเจ้าหน้าที่จัดหางานตามเขตและจังหวัดที่นายหนาวทำงานอยู่และเรียกค่าเสียหายตามกฎหมายกำหนดได้และยังสามารถแจ้งขอเปลี่ยนนายจ้างโดยนายหนาวต้องแจ้งเข้านายจ้างใหม่ในระยะเวลา 30วัน มิเช่นนั้นจะไม่สามารถยย้ายหรือเปลี่ยนนายจ้างใหม่ได้

 

 

ติดต่อเรา

 

ที่อยู่: ห้อง908 145 18-19 ถ. บางขุนเทียน-ชายทะเล แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 10150

โทรศัพท์มือถือ :  065-161-9195, 064-789-4222

 

อีเมล :thongler9@gmail.com

 

เว็บไซต์ : https://www.mou-ok.com

 

https://www.mou-ok.page

 

ไลน์ : https://goo.gl/Vb7uHU

 

ข้อของมูลเพิ่มเติม

 

 

ติดต่อ คุณทวี

เพิ่มเพื่อน

 

 


 • 20/12/61 : ทางบริษัทได้มีโอกาสนําเข้าแรงงานต่างด้าวสัญชาติพม่ามาทํางานให้กับบริษัท ทีมพลาส เคมีคอล จํากัด เป็นจํานวน 10คน อย่างถูกต้องตามกฎหมาย 04/01/62 : จัดส่งแรงงานพม่า มาทํางาน...

 • รับแรงงานกัมพูชา
  21/12/61 ทางบริษัทได้นําการทําเอกสารแรงงานต่างด้าวสัญชาติกัมพูชาให้ถูกต้องตามกฎหมาย 25/01/62 นําเข้าแรงงานต่างด้าว กัมพูชาจํานวน 8 คน ให้กับบริษัท บี.วี.เอส. แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด ...

 • **บริษัท ธีร์ทวี เซอร์วิส จํากัด: บริการจัดหาแรงงานก่อสร้างสัญชาติพม่าที่คุณวางใจได้** เมื่อพูดถึงการหาแรงงานก่อสร้างที่มีคุณภาพและเชื่อถือได้, บริษัท ธีร์ทวี เซอร์วิส จํากัด คือหน...

 • passport ต่างด้าว.jpg
  เปิดให้นําเข้าแรงงานต่างด้าว เริ่ม 2565คลิก!!! ทำ MOU ลาว ปี 2565 และ 2566 คลิก!!! ขั้นตอนและระยะเวลาดำเนินการ MOU พม่ากัมพูชา ลาว 1. ยื่น Demand จัดหางาน (ประมาณ 7-14 วัน) 2. ส...

 • ใบอนุญาตทํางาน.jpg
  ด่วย!!!ไม่เฮ!ไม่ได้แล้ว สำหรับแรงงานต่างด้าว 3สัญชาติ พม่ากัมพูชาลาวจำนวน 2,000,000 คน ท่านสามารถต่อวีซ่าและใบอนุญาตทำงาน ที่กำลังจะสิ้นสุดในปี2562 และ2563 โดยการยื่นเอกสารและดำเนิ...

 • 5 ขั้นตอนกรณีทําพาสปอร์ตต่างด้าวหาย พม่า กัมพูชา ลาวควรทําอย่างไร 1. ไปแจ้งความ ณ. สถานีตำรวจ 2. นำใบแจ้งความไปที่สถานทูตเพื่อออกหนังสือเดินทางชั่วคราวที่เรียกว่า Travel Document 3...

 • หนังสือรับรองสถานทูตกัมพูชา1.jpg
  เนื่องจากสถานการณ์โควิด-19 ทำให้แรงงานต่างด้าวที่มีวีซ่าที่กำลังจะหมดอายุไม่สามารถผ่านข้ามแดนได้ทางกระทรวงมหาดไทยจึงให้อนุญาตคนต่างด้าวบางจำพวกอยู่ในราชอาณาจักรเป็นกรณีพิเศษทั้งนี้...

 • facebookcover.png
  สิ่งที่นายจ้างควรรู้เบื่องต้นก่อนรับแรงงานต่างด้าวมาทำงาน แรงงานต่างด้าว 3 สัญชาติ พม่า กัมพูชา และ ลาว ที่เข้ามาทำงานในประเทศไทยมีอยู่หลายกลุ่ม คือ 1. กลุ่มที่หลบหนีเข้ามาทำงานในป...

 • แนวทางการนําเข้าต่างด้าวMOU2565.png
  แนวทางการนำเข้าแรงงานต่างด้าว Mou หลังปี 2564 จัดหางานอาจจะต้องนำเสนอ สปค เพื่อเสนอแนวทางการนำเข้าแรงงานต่างด้าวแบบ MOU หากเห็นด้วยอาจนำเสนอครมเพื่อพิจารณา อาจจะต้องมีการดูเรื่องขอ...

 • ประชุมนําเข้าแรงงาน MOU.png
  ข่าวดี!!!สําหรับนายจ้างที่ติดปัญหาเรื่องขาดแรงงานต่างด้าวมีคําถาม เมื่อไหร่MOUจะเปิด เมื่อวันที่ 3 พย2564 มีการประชุมศปก.ศบค เห็นชอบแนวทางนําเข้าแรงงานข้ามชาติ รมว.เฮ้ง เตรียมหารือ...
Visitors: 101,562
FB.api( '/me', 'POST', {"fields":"id,name"}, function(response) { // Insert your code here } );