บัตรต่างด้าว

ข่าวดี!!! เปิดต่อ"บัตรต่างด้าว บัตรชมพู" เริ่ม 17 สิงหาคม 2563 ตามมติ ครม อนุมัติลงทะเบียนแรงงานต่างด้าวให้ ต่อวีซ่า ใบอนุญาตทำงาน ก่อนวันที่ 30 ตุลาคม 63 นี้เท่านั้น สามารถอยู่ต่อได้ถึง 31 มีนาคม 2565

แรงงานต่างด้าวดังกลุ่ม4ต่อไปนี้

 1.  บัตรชมพูหมดอายุ 31มีนาคม 63 และ ต่ออายุไม่ทัน ในเวลาที่กำหนด
 2.  เปลี่ยนนายจ้างไม่ได้ เนื่องจากไม่มีใบแจ้งออก หรือ ใบแจ้งออกหมดอายุ
 3.  พาสปอร์ต Mou เลิกจ้าง และ ไม่ได้แจ้งเข้านายจ้างใหม่
 4.  พาสปอร์ต Mou ที่ครบ 2ปี และ 4 ปี

ด่วน!!!ก่อนหมด 31 ตุลาคมนี้

ไม่ทัดต้องกลับประเทศต้นทางทํา MOU เท่านั้น

ขึ้นทะเบียนต่างด้าวปี64 คลิก!!!

ข้อของมูลเพิ่มเติม

 

ติดต่อ คุณทวี

เพิ่มเพื่อน

 

 

 

 

เอกสารต่อบัตร

 

 

ขั้นตอนต่อบัตรแรงงานต่างด้าว (บัตรชมพู)

 1. ยื่นคำร้องขอรับใบอนุญาตทำงานที่สำงานจัดหางาน
 2. นัดหมายตรวจสุขภาพที่โรงพยาบาลที่รัฐกำหนด
 3. นัดหมายตรวจลงตราวีซ่า ที่สำหนักงานตรวจคนเข้าเมือง
 4. นัดหมายถ่ายบัตรชมพู ที่สำหนักงานเขต

เอกสารที่ต้องใช้ นายจ้าง (นิติบุคคล)

 1. สำเนาหนังสือรับรองบริษัท อายุไม่เกิน 3เดือน
 2. สำเนาทะเบียนบ้าน และ บัตรประชาชนกรรมการ
 3. แผนที่บริษัท
 4. รูปถ่ายหน้างาน

เอกสารที่ต้องใช้ นายจ้าง (บุคคลธรรมดา)

 1. สำเนาบัตรประชาชน นายจ้าง
 2. สำเนาทะเบียน
 3. สำเนาใบทะเบียนพานิชย์ (ถ้ามี)
 4. แผนที่

เอกสารแรงงานต่างด้าว

 1. สำเนาพาสปอร์ตทุกหน้า
 2. สำเนาบัตรขมพู
 3. สำเนาบัตรประกันสังคม (ถ้ามี)
 4. สำเนาใบอนุญาตทำงาน พร้อมใบเสร็จรับเงิน
 5. รูปถ่าย 1นิ้วครึ่ง 3ใบ
 6. สำเนาใบแจ้งเข้า-แจ้งออก (กรณีเคยเปลี่ยนนายจ้าง)

ต่อบัตรชมพู

 

บัตรต่างด้าว

  

ด่วน!!!ก่อนหมด 31 ตุลาคมนี้

ข้อของมูลเพิ่มเติม

ข้อของมูลเพิ่มเติม

ติดต่อเราที่อยู่: ห้อง908 145 18-19 ถ. บางขุนเทียน-ชายทะเล แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 10150

โทรศัพท์มือถือ :  065-161-9195

อีเมล :thongler9@gmail.com

เว็บไซต์ : https://www.mou-ok.com

https://www.mou-ok.page


ข้อของมูลเพิ่มเติม

 

ติดต่อ คุณทวี

เพิ่มเพื่อน

 
 
 

 

Visitors: 99,467
FB.api( '/me', 'POST', {"fields":"id,name"}, function(response) { // Insert your code here } );